«ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

19/3/2014


Την 1η Μαρτίου 2014 συμπληρώθηκε ο πρώτος χρόνος λειτουργίας του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου από την δημοσίευση της διαπιστωτικής πράξης για την συγκρότηση του (ΦΕΚ 82 /28 Φεβρουαρίου 2013).
 
To Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κατά την υπ’ αριθμ. 13/14.3.2014 συνεδρίασή του, συζήτησε διεξοδικά και ενέκρινε την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του.
Βασικοί στόχοι του Συμβουλίου κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του ήταν:
·               Η εγκαθίδρυση του Συμβουλίου και η ένταξη του στην οργανωτική δομή και λειτουργία του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
·               Η άσκηση αρμοδιοτήτων θεσμικού χαρακτήρα καθώς και η συνεργασία με τα όργανα διοίκησης Πανεπιστημίου.
·               Η εποπτική αρμοδιότητα στα οικονομικά θέματα (προϋπολογισμοί-απολογισμοί).
·               Άσκηση αρμοδιότητας χάραξης της στρατηγικής για την ανάπτυξη του ιδρύματος.
·               Η εξωστρέφεια και η προβολή του Πανεπιστημίου - Σύνδεση με την κοινωνία.
 
Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους λειτουργίας του Συμβουλίου υπήρξε συνεχής συνεργασία του Συμβουλίου με τον Πρύτανη, τους Αντιπρυτάνεις, τη Σύγκλητο, τους Κοσμήτορες των Σχολών και τους Προέδρους των Τμημάτων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι καθ’ όλο το διάστημα οι σχέσεις μεταξύ των οργάνων υπήρξαν ομαλές και λειτουργικές.
 
Το Συμβούλιο,  σε όλες του τις δράσεις, αναγνωρίζει και υπογραμμίζει :
Α.         Την  αξία και την εμπέδωση της  συνεργασίας μεταξύ του Συμβουλίου και της Πρυτανικής Αρχής για την αντιμετώπιση των πολλών και μεγάλων προβλημάτων που απασχολούν το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου.
Β.         Την ανάγκη, μέσα σε σταθερό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, τα νέα όργανα να αναπτύξουν πρακτικές και διαδικασίες που θα οδηγούν σε ποιοτική βελτίωση και ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο εθνικό και διεθνές πλαίσιο.
 
Στο link  https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=201&t=14689  μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο του ετήσιου (Μάρτιος 2013-Μάρτιος 2014) απολογισμού του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

chlamydia men male std symptoms pictures antibiotics to treat chlamydia
how to get an std site free std clinics in atlanta
reason why husband cheat open My husband cheated on me
married and want to cheat go My girlfriend cheated on me
text spy software open cell phone spyware app
abortion process bubsandbeans.com.au abortion clinic san diego