Του Αντώνη Ν. Βενέτη : Οι δημοσιευόμενες «ειδήσεις» του παρελθόντος που αναφέρονται στο Αρχιπέλαγος.

8/10/2013
Οι δημοσιευόμενες «ειδήσεις» του παρελθόντος αναφέρονται στο Αρχιπέλαγος, στα νησιά και τις στεριές που βρέχονται από τα νερά του Αιγαίου.

Ας σχολιάσουμε ή διευκρινίσουμε κάποιες απ
’ αυτές: Ένας βαθύπλουτος Κρητικός, από την Πετρούπολη της Ρωσίας, προσφέρει μεγάλο ποσό για την κοινωνική πρόνοια της εποχής εκείνης, την οποία χρηματοδοτούσαν, όπως και την εκπαίδευση, οι αναρίθμητοι έλληνες της διασποράς (21.9.1954). Ένας Έλληνας, εβραϊκής καταγωγής διορίζεται διερμηνέας, στο ελληνικό Προξενείο, στα Χανιά της Κρήτης (7.4.1854).

Ο Μέγας Δουξ της Ρωσίας Κωνσταντίνος επισκέπτεται, κατά την
“είδηση” της 3.6.1859 την Πάτμο, Σάμο και Χίο. Προφανώς είναι ο πατέρας της μετέπειτας Βασίλισσας των Ελλήνων Όλγας (1851-1926)

Ο Σουλτάνος της «είδησης» της 25.7.1854, ο οποίος επισκέπτεται την Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Μυτιλήνη και Χίο, είναι ο Αβδούλ Μετζίτ (1839-1861) και ο Χιώτης Ι. Ψυχάρης, στον οποίον απονέμει παράσημο, ο Σουλτάνος είναι ο παππούς του πασίγνωστου γλωσσολόγου Γιάννη Ψυχάρη (Οδησσός 1854-Παρίσι 1929).

Η «είδηση» της 23.10.1869 αναφέρεται στην επίσκεψη, στο μικρό Ελληνικό Βασίλειο της εποχής, του αυτοκράτορα της κραταιάς Αυστροουγγαρίας Φραγκίσκου Ιωσήφ (+1916), συζύγου της κινηματογραφικής Σίσυ (+ 1898), και πατέρας του τραγικού αρχιδούκα Ροδόλφου, ο οποίος αυτοκτόνησε, μαζί με την ερωμένη του Μαρία Βετσέρα, κόρη της Ελληνίδας Ελένης Μπαλτατζή, στο Μάγιερλινγκ της Βιέννης το 1884.

Και η «είδηση» της 19.6.1873 αναφέρεται στην αυτοκτονία ευαίσθητου Κρητικού, στις Παραδουνάβιες χώρες και είναι ειλημμένη από την ελληνική εφημερίδα του Βουκουρεστίου «Ιρις», η οποία εξεδίδετο από το 1865 μέχρι το 1941, με αρχικούς εκδότες τους Ηπειρώτες Ζαχαρία Σαρδέλη και Θωμά Πασχίδη.

Η επόμενη «είδηση» της 5.11.1873 αναφέρεται σε ένα ασυνήθιστο αίτημα γυναικών της πόλης Λόουελ της Μασαχουσέτης. Η πόλη αυτή είναι η γενέτειρα του διάσημου Αμερικανού συγγραφέα Τζακ Κέρουακ (1922-1968), από τους μείζονες Αμερικανούς συγγραφείς, το βιβλίο του οποίου
“Στο Δρόμο”, γνώρισε παγκόσμια επιτυχία και ο οποίος είχε παντρευτεί την ελληνικής καταγωγής παιδική του φίλη Στέλλα Σάμπας από την ίδια πόλη.
Ο Πατριάρχης της «είδησης» της 21.12.1873 είναι ο εκ Χίου Ιωακείμ Β
’ (1802-1878), ο οποίος διετέλεσε Γραμματέας του Μητροπολίτη, της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων Βενέδικτου. Τον Ιωακείμ Β’ διεδέχθη ο Ιωακείμ Β’ ο Μεγαλοπρεπής (1834-1912).

Τέλος, η «είδηση» της 29.6.1882 αναφέρεται σε σκάνδαλο, με ήρωα τούρκο εισαγγελέα στη Ρόδο, θυμίζει κάπως σύγχρονο - προ 10ετίας περίπου - σκάνδαλο εισαγγελέως, στο ίδιο νησί.
Αλλά ας παραθέσουμε, επί λέξει τις
“ειδήσεις” των αθηναϊκών εφημερίδων του 19ου αιώνα, που βρίσκονται στην Παπαχαραλάμπειο βιβλιοθήκη της Ναυπάκτου.

Αθηνά, 27.9.1856 - Ο εκ Πετρουπόλει διατρίβων φιλογενέστατος κ. Βερναρδάκης, Κρης, προσέφερε, παρεκτός των 90.000 δραχμών τας οποίας εδωρήσατεο εις το Αμαλίειον ορφανοτροφείον, άλλας 100.000 δραχ. εις το εν Σύρω ορφανοτροφείον των Αρρένων.

Αθηνά. 7.4.1859 - Μετά πολλής ευχαριστήσεως εμάθαμεν τον διορισμόν του κ. Ισαάκ Σεζάνα Ισραηλίτου ως διερμηνέως α
’ τάξεως παρά τω εν Κρήτη ελληνικώ προξενείω. Η ελλην. Κυβέρνησις έπραξε βεβαίως έργον δίκαιον και φιλάνθρωπον, διορίσασα τούτον ως τοιούτον εν Κρήτη. Αντήμειψε σ’ ούτω τον πολλά υπέρ των υπηκόων Ελλήνων μοχθήσαντας κ. Ι. Σεζάναν, τον και άπασαν την εαυτού περιουσίαν καταναλώσαντα προς διάθρεψιν και συντήρησιν της οικογενείας του, εμψυχώσασα επί πλέον και τον ζήλον αυτού εις την εκπλήρωσιν των εαυτού καθηκόντων (...).

Αθηνά, 3.6.1859 - Κατά την «Αμάλθειαν» προ της εις Σμύρνην αφίξεώς του επεσκέφθη ο Μ. Δούξ Κωνσταντίνος την Πάτμον και την Σάμον και Χίον, απαγορεύσαν πανταχού πάσαν επίσημον υποδοχήν αυτού, εκτος των νενομισμένων χαιρετισμών. Εν Χίω ετέλεσεν επί της φρεγάτας την εορτήν του Αγίου Κωνσταντίνου· απέβη δε δις προς επίσκεψιν των λεγομένων ερειπίων της σχολής του Ομήρου και της Νέας Μονής. Εκείθεν δε διαπλέων επιθεώρησεν επί λέμβου τον όρμον του Τζεσμέ.

Αθηνά, 25.7.1859 - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ 20 Ιουλίου. Χθες αφίχθησαν εκ Θεσσαλονίκης τα Β. Οθωμανικά ατμόπλοια «Ερελη» και «Πέρβεν», φέροντα προς την Υ. Πύλην επίσημα έγγραφα. Δια των ατμοπλοίων τούτων επληροφορήθημεν, ότι η Α.Μ. μετά τετραήμερον διαμονήν εν Θεσσαλονίκη, της οποίας τα καθέκαστα θέλομεν αναφέρει εις το προσεχές φύλλον, ανεχώρησε το παρελθόν Σάββατον μετά μεσημβρίαν, διευθυνόμενος μετά της συνοδείας του εις Καβάλλαν.
Εκείθεν δε η Α.Μ. πρόκειται να μεταβή εις Μυτιλήνη και Χίον. Η διαμονή της Α.Μ. εις τας νήσους ταύτας έσεται βεβαίως ολιγοήμερος, διότι κατά τας επισήμους πληροφορίας, τας οποίας έχομεν περιμένεται ο Σουλτάνος αύριον ενταύθα. Κατά τηλεγραφικήν είδησιν η Α.Μ. είχε φθάσει την πρωίαν της παρελθούσης Δευτέρας εις Χίον εκείθεν δ
’ έμελλε ν’ αναχωρήση την επιούσαν δια την πρωτεύουσαν.

Αθηνά, 29.7.1859 - Ο Σουλτάνος επανελθών εις Κωνσταντινούπολη απένειμεν εις τον κ. Ι. Ψυχάρην το παράσημον Μετζιτιέ δευτέρας τάξεως εις αμοιβήν των εκδουλεύσεών του και των λαμπρών προετοιμασιών τας οποίας έκαμε εις Χίον δια την υποδοχήν του Σουλτάνου.

Αθηνά, 26.9.1859 - Ο γενικός διοικητής των οθωμανικών νήσων ανεκοίνωσε προς τον εν Ρόδω πρόξενόν μας την απαγόρευσιν πάσης ελληνικής εφημερίδος.

ΑΙΩΝ, 23.10.1869 - Ο αυτοκράτωρ της Αυστρίας Φραγκίσκος Ιωσήφ αφίχθη εις την ημετέραν πρωτεύουσαν, χθες, την 11 π.μ. Ει και, κατά τα αυθεντικά αγγέλματα, έμελλε να είναι εις Πειραιά την 12 ώραν, κατέπλευσε, μετά του συνοδεύοντος αυτόν στολίσκον, περί την 9 1/2.
Ο Βασιλεύς αμέσως μετέβη εις υποδεξίωσιν αυτού, τον εχαιρέτησεν εντός του πλοίου, και παραλαβών αυτόν εν βασιλική λέμβω, φερούση την αυστριακήν αυτοκρατορικήν σημαίαν, απεβιβάσθη μετ
’ αυτού εις την Βασιλικήν αποβάθραν, καταλλήλως επί τούτω διεσκευασμένοη και κεκοσμημένην, εν μέσω των κανονιοβολισμών των εν τω λιμένι πολεμικών πλοίων (...)
Ο αυτοκράτωρ της Αυστρίας Φραγκίσκος Ιωσήφ εγεννήθη τη 6 (18) Αυγούσοτυ 1830, ανέβη δε τον θρόνον,. τη 2 Δεκεμβρίου 1848. (...) εστέφθη δε Βαισλεύς της Ουγγαρίας τη 8 Ιουνίου 1867. Ο αυτοκράτωρ Ιωσήφ ενημφεύθη την 12 (24) Απριλίου 1864 την θυγατέρα του Δουκός της Βαυαρίας Μαξιμιλιανού Ελισσάβετ - Αμαλίαν - Ευγενίαν, γεννηθείσαν τη 12(24) Δεκεμβρίου 1837, εξ ης απέκτησε δύο τέκνα, εν θήλυ και έτερον καλούμενον Ροδόλφον, διάδοχον του θρόνου και δεκαετές ήδη (..)

ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ, 19.6.1873 - Αυτοκτονία ένεκα λοιμού!! Ελλην τις εκ Φατνίων της Κρήτης τριακοντούτης καλούμενος Ι. Ταρατσιάνος μη δυνηθείς να εύρη πόρον ζωής, και αποτυχών της συνδρομής, ην επεκαλέσθη τινών των ευπόρων μας, ηυτοκτόνησε προχθές την Πέμπτην το εσπέρας εις τον κήπον Κισελέφ δια πιστολίου. Επιστολή δε ευρεθείσα εν τω θηλακίω του, έλεγε
“Τα δεινά μου υπερπλεόνασαν και εισίν ανωτέρα των δυνάμεων μου,. ο κόσμος δεν είναι πλέον δι’ εμέ και δια τούτο αυτοκτονούμαι! Ζητώ συγνώμην παρά Θεού και ανθρώπων” (“Ιρις” Βουκουρεστίου).

ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ, 5.11.1873 - Εκατόν εξήκοντα δύο νεάνιδες του Λόουελ (εν ταις Ηνωμέναις Πολιτείαις Αμερικής) επέδωκαν αναφοράν εις το νομοθετικόν της επαρχίας σώμα, εξαιτούμεναι ίνα νομιμοποιηθή η πολυγαμία. Εν τω τόπω εκείνω υπάρχουν 40.000 γυναίκες περισσότεραι των ανδρών, εννοείται δε ότι ολίγισται έχουσιν όρεξιν να γίνωσι καλογραίαι.

ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ, 21.12.1873 - Προς τον νέον Οικουμενικόν Πατριάρχην Ιωακείμ ο ομογενής κ. Χρηστάκης Ζωγράφος εδωρήσατο δύο μεγαλοπρεπείς και αξιολόγους ίππους.

ΑΙΩΝ, 19.1.1882 - Χθες, ηγγέλθη τηλεγραφικώς εκ ΣΥΡΟΥ ότι απέθανεν αυτόθι, υπό καρδιακού νοσήματος προσβληθείς ο βουλευτής Θήρας Σ.Θ. Μαρκεζίνης.

ΑΙΩΝ, 29.6.1882 - Γράφουσιν ημίν εκ ΡΟΔΟΥ, από 14/26 Ιουνίου, τα εξής:
“Προ ολίγων ημερών, ο εισαγγελεύς του ενταύθα οθωμανικού διακστηρίου παρέλαβεν εις την υπηρεσίαν του υπηρέτριαν, ουχί τόσω εντίμου διαγωγής, ονόματι Αικατερίναν.

Της υπηρετρίας αυτής ερισάσης μετά τινών τιμίων γυναικών, παρά την οικίαν του εισαγγελέως καθημένων, ο εισαγγελεύς, προς ικανοποίησιν της προσβληθείσης τιμής της υπηρετρίας του, διέταξε να συλληφθώσιν οι γυναίκες και φυλακισθώσιν εν τω φρουρίω, εν τη οικία του Ιμάμη, πράγμα όπερ ουδέποτε έλαβε χώραν ενταύθα, διότι από της εποχής, του κατακτητού υπάρχει εν τη νήσω καθιερωμένον έθιμον, αι χριστιαναί γυναίκες να φυλακίζωνται εν τη μητροπόλει, υπό την επιτήρησιν χριστιανής γυναικός, ήτις επί τούτω πληρώνεται. Σημειωτέον, ότι μία εκ των συλληφθεισών γυναικών ήτο πολίτις Ελληνίς, σύζυγος Κασσίου τινός.

Η πρωτοφανής αύτη και παράλογος πράξις του εισαγγελέως εξηρέθισε τους κατοίκους, πάντες δε, άνδρες, γυναίκες, παιδία και γέροντες συντήχθησαν την νύκτα προ της οικίας του εισαγγελέως, φυλαττομένης υπό χωροφυλακής και στρατού, ελθόντος εκ της πόλεως και απήτουν την αποφυλάκισιν των γυναικών, απειλούντες και κραυγάζοντες.

Ειδοποιηθείς περί των συμβαινόντων ο υποπρόξενος της Ρωσσίας, έσπευσεν αμέσως εις την οικίαν του εισαγγελέως, αφού προηγουμένως προέτρεψε τον λαόν να ησυχάση.
Εν τη οικία του εισαγγελέως, ο υποπρόξενος εύρε τον Δήμαρχον και τον ιατρόν Καραβοκυρόν, δια των καταλλήλων δε προτροπών κατώρθωσε να διαταχθή υπό του εισαγγελέως η αποφυλάκισις των γυναικών, αποσταλέντων προς τούτο χωροφυλάκων, οίτινες επανέφερον εκ του φρουρίου αυτάς, ούτω δ
’ απεσοβήθησαν σπουδαίαι ταραχαί.

Την επομένην, γενομένων εντόνων παραστάσεων υπό του υποπροξένου της Ρωσσίας, παρά τω διοικητή, ο μεν εισαγγελεύς επαύθη, η υπηρέτρια Αικατερίνη εξωρίσθη της νήσου.

Τας αποφάσεις ταύτας του διοικητού επεδοκίμασε πληρέστατα και την ημέραν εκείνην αφικόμενος ενταύθα γενικός διοικητής των νήσων του Αιγαίου, περιοδεύων κατά την εποχήν ταύτην. 

cheat on your wife website site wife cheated now what
my wife cheated on me now what do i do site cheat on your wife website
why do women cheat with married men nookandlearn.com cheat husband
cheat wife reasons wives cheat on husbands why people cheat
married men dating percentage of women who cheat why do married men cheat on their wives
lasix 40mg fluconazole 50mg kamagra pill